Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a MarbellaHome (Bindics Ügyvédi Iroda) kezeli.


Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül.
A weboldal tartalmának szerzői joga a MarbellaHome-ot illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni, vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot:
Copyright © MarbellaHome. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének, vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a MarbellaHome, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg.
A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 300.000 Ft.
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, a szövegrész/kép/videó felhasználásával elismeri fizetési kötelezettségét és egyben lemond mindennemű jogorvoslatról, valamint ezen feltételek ismeretében és tudatában használja a weboldalt.
Szerzői jogi jogsértés esetén a Bindics Ügyvédi Iroda közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Felelősség

A weboldal tartalmát a MarbellaHome a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a MarbellaHome döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a MarbellaHome nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a MarbellaHome ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
a weboldal használatának lehetetlensége;
a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

A MarbellaHome nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a MarbellaHome szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

A weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a MarbellaHome jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A MarbellaHome nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit.
Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, vagy panasza van a weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk:

MarbellaHome (Bindics Ügyvédi Iroda)
E-mail cím: info@marbellahome.hu, info@marbellaw.hu
Telefonszám: +36 30 331 5885, +34 609 838 005